BIP - Dokumenty szkolne BIP - Dla rodziców Archiwum Kontakt

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah
    AKTUALNOŚCI SZKOLNE 2018/2019
     

Uwaga!

Dyrekcja szkoły informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019r o godz. 11.00 

odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. 

     

ZAPROSZENIE
dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro.    Zwracam się z prośbą o składanie ofert na realizację zamówienia pn.

„Dostawa wyposażenia do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12”.
Zamówienie jest dofinansowane ze rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zamawiający
Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Słoneczna 1A, 27-200 Starachowice
NIP: 664-11-04-179
REGON: 290619016
sp12@sp12.starachowice.eu

        Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż wyposażenia do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach wraz z wszelkimi kosztami jakie poniesie Wykonawca
z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności: z kosztami dostarczenia, załadunku, rozładunku, montażu, sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie) oraz szkolenia pracowników w zakresie obsługi dostarczonego wyposażenia. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia musi posiadać właściwe atesty i inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania przewidziane prawem.
Wyposażenie musi odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r.
o bezpieczeństwie żywności (Dz.U. z 2017 r. poz. 149) oraz spełniać prawem przewidziane wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych. Wyposażenie musi:
posiadać deklarację CE,
być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
3. Szczegółowe warunki dostawy, gwarancji, sposób zapłaty za dostarczone wyposażenie, prawa
i obowiązki stron zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.
4. Wykonawca na dostarczone wyposażenie udziela 36-miesięcznej gwarancji.


Oznaczenie terminu wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji 30 dni od daty zawarcia umowy.

Sposób przygotowania oferty.
Wykonawca powinien wypełnić ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do zaproszenia.

Opis kryteriów wyboru oferty, którymi  będzie kierował się zamawiający wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.
W postępowaniu obowiązuje następujące kryterium oceny ofert:
1) cena – 100%
obliczona wg poniższego wzoru:

              Cmin
        C =               x 100 pkt
              Cb    
        gdzie:
        C – liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium cena
        Cmin – najniższa cena ofertowa brutto
        Cb – cena badanej oferty brutto

     Zapytania o przedmiot zamówienia.
         Zapytanie należy kierować drogą mailową na adres: sp12@sp12.starachowice.eu

Miejsce i termin złożenia oferty.

                 Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.07.2019 r. do godz.12.00  w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wyposażenie kuchni” lub na adres e-mail szkoły.  W przypadku ofert nadesłanych pocztą, decyduje data wpływu oferty do szkoły. Oferent może przed upływem terminu składania  ofert zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania  i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

kuchnie szkolne - formularz oferty


ZAPROSZENIE
dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro.

Zwracam się z prośbą o składanie ofert na realizację zamówienia pn.
 „Zakup i dostawa stolików i krzeseł do stołówki w Szkole Podstawowej nr 12 w Starachowicach”.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Szkoły Podstawowej nr 12
w Starachowicach stolików i krzeseł do stołówki szkoły w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” wraz z wszelkimi kosztami jakie poniesie Dostawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami dostarczenia, załadunku i rozładunku.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.
Szczegółowe warunki dostawy, sposób zapłaty za dostarczone wyposażenie, prawa
i obowiązki stron zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do zaproszenia.
Dostawca na dostarczone wyposażenie udziela 24-miesięcznej gwarancji. Wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać materiały dotyczące użytkowania w języku polskim.
Oznaczenie terminu wykonania zamówienia.
Wymagany termin realizacji 40 dni od daty zawarcia umowy.
Sposób przygotowania oferty.
Dostawca powinien wypełnić ofertę stanowiącą załącznik nr 1 do zaproszenia. Formularz ofertowy powinien być wypełniony czytelnie.
W postępowaniu obowiązuje następujące kryterium oceny ofert: 100% cena.
Zapytania o przedmiot zamówienia należy kierować drogą mailową na adres: sp12@sp12.starachowice.eu

Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 24.07.2019r.  do godz. 12.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 12 w Starachowicach w zamkniętej kopercie
z dopiskiem „Dostawa stolików i krzeseł”. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data wpływu oferty do szkoły. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Opis stolików - stołówka szk.
Zakup i dostawa stolików i krzeseł do stołówki - formularz oferty SP 12

ZAPROSZENIE

dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
r
ównowartości kwoty
30 000 euro.

 

          Zwracam się z prośbą o składanie ofert na realizację zamówienia pn.

„Remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 12

Zadanie jest dofinansowane z budżetu państwa w ramach rządowego programu Posiłek w szkole i w domu.

Remont stołówki szkolnej- oferta 
Zapraszmy w Wakacje...

Temat: FWD: Kurs samoobrony dla kobiet - Młodzieżowa Rada Miasta Starachowice
 
 Dzień dobry,

W najbliższym czasie Młodzieżowa Rada Miasta w ramach programu Mania Działania realizowanego w Starachowicach, organizuje kurs samoobrony dla kobiet. 

 „Szkolenie antyprzemocowe dla dziewczyn oraz kobiet”.

W ramach projektu odbędą się zajęcia z samoborny, trwają zapisy. 

Zajęcia odbędą się 15 i 17 lipca w godzinach od 16:00 do 18:00.

 Obydwa spotkania odbędą się w hali sportowej, przy ulicy Jana Pawła II 22 w Starachowicach.


Link do informacji: https://starachowice.eu/aktualnosci/4791-mlodziez-dla-bezpieczenstwa-kurs-samoobrony-dla-kobiet


 

Z wyrazami szacunku 

Izabela Wrona 

 

Zespół Organizacyjny  

Urząd Miejski w Starachowicach  

ul. Radomska 45 

tel. 533 676 003 

tel. 41 273 82 09 


 

 Zakończenie Roku Szkolnego 2018/19     


                 Wakacje...
 

19 czerwca, o godz. 9.00 odbyło się uroczyste

Zakończenie Roku Szkolnego dla klas 5 - 8. 

Uczniowie odebrali dziś świadectwa ukończenia kolejnego roku szkolnego w swoim życiu. Rozpoczęli wakacje w pięknym stylu – przedstawili program artystyczny przygotowany przez panią Małgorzatę Siptę przy udziale wychowawców klas ósmych. Ubarwiony został świetnie przygotowanymi utworami muzycznymi, w wykonaniu chóru p.Elizy Gawlik. Trzeba przyznać, że niejednemu uczestnikowi tej uroczystości zakręciła się łza w oku. Za poczet sztandarowy oraz nagłośnienie dziękujemy panu Tomaszowi Wójcikowi.

Tradycyjnie, jak co roku, młodsi koledzy obdarowali kwiatami ósmoklasistów kończących przygodę z naszą szkołą.

Wychowawcy klas ósmych to: p. Agnieszka Marczak, Małgorzata Sipta i  Ewelina Walkiewicz.

Dziękujemy wychowawcom, uczniom oraz wszystkim pracownikom szkoły

za cały rok wspaniałej, choć trudnej pracy.


Życzymy Wam udanych, wspaniałych wakacji.

                                        


 Więcej zdjęć

 

 Zakończenie Roku Szkolnego 2018/19     


                 Wakacje...
 

18 czerwca, o godz.17.30 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas 0 - 4. 

Uczniowie wraz z rodzicami uczestniczyli w niecodziennym widowisku zorganizowanym przez panią Danutę Piecuch, która była głównym koordynatorem tej uroczystości, oczywiście przy wsparciu koleżanek - wychowawczyń klas młodszych.

Pani dyrektor Mścisława Ewa KŁaczkowska podziękowała wszystkim uczniom za całoroczną pracę i zaangażowanie, oraz rodzicom za wsparcie i czynne uczestnictwo w życiu szkoły. Wręczyła również dyplomy i puchary szczególnie uzdolnionym dzieciakom. Nasi uczniowie przedstawili program artystyczny, a częsć układów tanecznych, które zaprezentowali były ich osobistymi kompozycjami. Trzeba przyznać, że mamy zdolną młodzież. 
        Po zakończeniu części oficjalnej wszystkie dzieci otrzymały świadectwa  z rąk wychowawców. 

                                        


 Więcej zdjęć

 

Dzień latawca  


                   

 

         Dnia 12 czerwca w naszej szkole odbył się Dzień Latawca dla klas 0-3. Wszystkie klasy zaprezentowały swoje piękne i kolorowe latawce oraz wymyślony okrzyk klasowy. Było pięknie, kolorowo i bardzo wesoło. Imprezę przygotowały panie: Beata Sobczak oraz Barbara Czaja.

   

 Więcej zdjęć

 

Dąb Bartek - Klasa Oa  


                   

      
        W dniu dzisiejszym tj. 11 czerwca klasa 0 a wraz z wychowawczynią Panią Krystyną Borowiec oraz Panią Moniką Wójcik wybrali się do Parku rozrywki FlySky na największą w regionie bawialnię w Parku Trampolin. 
Dzieci odwiedziły również Dąb Bartek, gdzie poznały jego historię. Super wycieczka
i wspaniała zabawa.   

 Więcej zdjęć

Konkurs piosenki obcojęzycznej   


    

  

 

 

Wiktoria Szydłowska 

w dniu 10 czerwca wzięła udział w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej 

"Strawberry Song" w Bielinach.   

     

  

 Więcej zdjęć

Dzień Języków Obcych   


    

  

 

W dniu dzisiejszym 7.06.2019r., w naszej szkole odbył się Dzień Języków Obcych.

    Wspaniała zabawa. Połączona z Kiermaszem charytatywnym. Bardzo szczytny cel. Dziękujemy paniom: Monice Bujnowskiej, Małgorzacie Rudnickiej, Magdalenie Pater, Ewelinie Kwiatkowskiej oraz Iwonie Kowalskiej za przygotowanie wspaniałej imprezy

    Miło nam poinformować, że kiermasz charytatywny dla Olusia Sikory zakończył się wspaniale. Kwota, którą zebraliśmy to 1126,63 została już przekazana rodzicom chłopca. Bardzo serdecznie dziękujemy całej społeczności szkoły oraz organizatorom za wsparcie tak szczytnego celu

 

Harmonogram działań jaki był zrealizowany:
8.30-9.15 Przedstawienie „Ekspress Lingwistyczny” oraz „In The Jungle” dla klas 0-3 - sala gimnastyczna;
8.30-9.15 Kiermasz słodkości z całego świata połączony z akcją charytatywną "Dla Olusia"- dla klas 4-8 - dolny korytarz klas młodszych (obok sal nr4,5,6);
9.30-10.15 Przedstawienie „Ekspress Lingwistyczny” oraz „In The Jungle” dla klas 4-8 - na sali gimnastycznej;
9.30-10.15 Kiermasz słodkości z całego świata dla klas 0-3 połączony z akcją charytatywną "Dla Olusia" – dolny korytarz klas młodszych


Zespół Nauczycieli Języków Obcych


 Więcej zdjęć


 

 Klasa 6c i 7a w Pieninach