BIP - Dokumenty szkolne BIP -  Dla rodziców Archiwum Kontakt

ZDROWA SZKOŁA


Uczniowie naszej szkoły objęci są opieką zdrowotną, pedagogiczną oraz logopedyczną. Ciepły posiłek zapewnia stołówka i sklepik szkolny, a miłe spędzanie czasu wolnego świetlica. Nad zdrowiem naszych uczniów czuwa pielęgniarka szkolna.


AKCJE CHARYTATYWNE

NAKARM DZIECI !!!
Akcja Pajacyk


Apcja pah


ŚWIETLICA SZKOLNA

Oferta świetlicy szkolnej


Świetlica szkolna jest czynna codziennie od 6.30 do 16.00.

 Świetlica spełnia ważną funkcję w realizacji zadań opiekuńczo - wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich obszarach. Ze statutowych zadań szkoły wynika, że szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania ze świetlicy. Odpowiada za to dyrektor szkoły. Środki finansowe na jej działalność, w tym na zajęcia świetlicowe oraz wyposażenie świetlic, zapewnić musi organ prowadzący szkołę.
Dyrektorzy szkół muszą organizować zajęcia na świetlicy dla wszystkich dzieci, które muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) lub organizacje dojazdu do szkoły.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest:

 • zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie, uczniom słabszym pomocy w nauce,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
 • organizowanie dodatkowej pomocy nauczyciela dla uczniów, którzy nie radzą sobie z opanowaniem materiału programowego,
 • wyrabiania nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań
 • organizowanie rozrywki indywidualnej izbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości, organizowanie
 • warunków do zachowania i poprawy zdrowia oraz upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej,
 • organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów,
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z wychowawcami klas I - III
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych, muzycznych, teatralnych itp.
        Opiekę nad uczniami sprawują: p. Katarzyna Nobis,  Małgorzata Kustra,  Agnieszka Nowak,
       Dorota Nowak,  Agata Pocheć, Anna Jędrzejewska,  Katarzyna Gębka, Iwona Kowalska, Krzysztof Krawiec.

     

     W szkole istnieje sala zabaw dzieci młodszych. Zorganizowana została w ramach projektu "Radosna Szkoła".

       sala zabawsala zabaw


Copyright. (c) Company SP_12 Starachowice, 2009 r. All rights reserved.

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates